18 augustus 2015

Actievoorwaarden

Hier vindt u de actievoorwaarden die betrekking hebben op Fotowedstrijd Joods Leven anno 2015.

Deelname

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Fotowedstrijd Joods Leven anno 2015”.
 • Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 1 september 2015 t/m 1 november 2015.
  Op www.jckfotowedstrijd.nl is alle informatie over de actie te lezen zijn vanaf 7 november 2015 de inzendingen zichtbaar die meedingen naar de vakjury- of publieksprijs.
 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en professional), met inbegrip van medewerkers en vrijwilligers van het Joods Cultureel Kwartier. De juryleden zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname is alleen mogelijk binnen de gestelde actieperiode.
 • Deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Deelname aan deze actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
 • De foto’s dienen bij voorkeur gemaakt te zijn tussen 2013 en 2015. Oude foto’s worden uitgesloten van deelname.
 • De foto’s dienen gemaakt te zijn in Nederland of Nederlandse aspecten te bevatten.
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. En ook het samenvoegen van foto’s of het maken van collages is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, indien van toepassing, het eventuele portretrecht van afgebeelde personen geregeld te hebben.
  De inzender dient de namen van afgebeelde personen te vermelden bij inzending. Het Joods Cultureel Kwartier is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
 • De inzender geldt in alle gevallen als maker van de foto’s. De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten bij de maker.
 • De foto’s kunnen/mogen worden opgenomen in de collectie van het Joods Historisch Museum.
 • Het JHM mag de foto’s gebruiken voor tentoonstellingen in eigen huis of voor reizende tentoonstellingen van het JHM.
 • Het JHM mag de foto’s, zonder hiervoor een auteursrechtenvergoeding te betalen en zonder toestemming vooraf door de rechthebbende, publiceren in door het museum zelf vervaardigd en uitgegeven drukwerk, zoals catalogi, jaarverslagen, brochures en promotiemateriaal zoals persfoto’s t.b.v. de promotie van tentoonstellingen van het JHM. Wel zal worden toegezien op correcte naamsvermelding: © naam fotograaf
 • Bij aanvragen ten behoeve van publicaties door derden zal het JHM voor levering van foto’s, toestemming en regeling van auteursrechten doorverwijzen naar de rechthebbende: de fotograaf. Uitsluitend in overleg met de rechthebbende kan het JHM in voorkomende gevallen digitale bestanden van de foto’s aan derden ter beschikking stellen.
 • Het JHM mag de foto’s gebruiken voor opname in de eigen database. Beschikbaarstelling via de database op internet geschiedt uitsluitend in zeer lage resolutie (max. 800px langste maat) of op andere manieren beveiligd tegen ongeoorloofd downloaden.
 • De makers van de geselecteerde foto’s worden uitgenodigd voor een prijsuitreiking op 29 november 2015 en ontvangen hierover persoonlijk bericht per e-mail.
 • De winnaars worden op de prijsuitreiking op 29 november 2015 bekend gemaakt en indien niet aanwezig persoonlijk bericht per mail.
 • Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Speelwijze

 • Via de website www.jckfotowedstrijd.nl kunt u binnen de aangegeven periode foto’s uploaden welke meedingen naar de vakjury- en publieksprijs.
 • De foto’s van de winnaars worden gepubliceerd binnen het netwerk van het Joods Historisch Museum (print en online), inclusief naamsvermelding en jury commentaar.
 • De winnaars ontvangen een prijs.

Uitkering prijs

 • De makers van de geselecteerde foto’s worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 29 november 2015.
 • Op 29 november 2015 worden de winnaar van de publieksjuryprijs, de winnaar van de vakjuryprijs en de eervolle vermeldingen bekend gemaakt.
 • Indien niet aanwezig, worden de prijswinnaars persoonlijk op de hoogte gesteld via het aangegeven e-mailadres.
 • De winnende foto’s zijn in december in het Joods Historisch Museum te bezichtigen en worden opgenomen in de collectie. De overige prijzen worden vermeld op de website.

Stemmen

 • Op de website kunt u een foto kiezen die u het mooiste of meest origineel vindt. De inzending met de meeste stemmen wint de publieksprijs.
 • Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude, zal de foto verwijderd worden van de site.
 • De vakjuryprijs wordt door de vakjury bestaande uit Bernadette van Woerkom, Ahmet Polat, Bert Nienhuis en Victor Levie, gekozen uit dezelfde selectie als waarop door het publiek gestemd kan worden.

Aansprakelijkheid

 • Het Joods Cultureel Kwartier, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 • Het Joods Cultureel Kwartier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • Het Joods Cultureel Kwartier is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.

Slotbepalingen

 • Het Joods Cultureel Kwartier kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.
 • Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Joods Cultureel Kwartier.
 • Het Joods Cultureel Kwartier en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan het moment van de bekendmaking van deze winnaar.
 • De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Joods Cultureel Kwartier en zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Fotowedstrijd Joods Leven anno 2015. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.